Ski Fotball

Støtteapparat lagene

Støtteapparat lagene

 

Her finner du beskrivelser for ulike roller som utgjør støtteapparatet for lagene. Beskrivelsene er ikke 100% utfyllende, men er ment å gi oversikt over hvilke typiske oppgaver som tilligger de ulike rollene og vise hvem som gjør hva. 

 

Årgangsansvarlig:

 • Klubben har som mål fra 2016 å ha årgangsansvarlig ansatt i klubben for årgangene 6-12 år. Disse er ment å være en faglig bistand for trenere og øvrig støtteapparat og skal supplere foreldretrenerne, ikke være i stedet for.  Mer info om rollen finner du her.

 

Hovedtrener:

 • Sportslig ansvarlig for treninger.
 • Ansvar for å informere og instruere ass.trenere.
 • Forberede treningsøkter, bruke øvelser/program fra klubbens utvalg/sportsplan.
 • Samarbeide med ass.trenere slik at alle er best mulig forberedt til øktene.
 • Samarbeid om påmelding av lag til serie/cuper.
 • Oppsett av første øvelse klar, til start i rett tid.
 • Notere treningsfremmøte.
 • Rydding, ta vare på alt av utstyr.
 • Fordele kampledere i lagene.
 • Laguttak.
 • Kamplederansvar: følge retningslinjene i Fair Play/verdigrunnlaget/trenervett.
 • Koordinere hospiteringer i samarbeid med trenerkoordinator
 • Følge opp Fair Play/Klubbens verdigrunnlag igjennom sesongen.
 • Turneringsdeltakelse diskuteres/planlegges i samarbeid med de andre lagene i samme årgang.
 • Delta i klubbens trenerforum/faglige samlinger.
 • Holde seg orientert om klubbens tiltak, samlinger, kurs etc.
 • Holde kontakt med sportslig leder

 

Ass. trener:

 • Samarbeid med hovedtrener/e, selv bidra til å være godt forberedt til øktene og den gruppen man har ansvar for.
 • Kamplederansvar: følge retningslinjene i Fair Play/verdigrunnlaget/trenervett.
 • Planlegge for turnerings deltakelse sammen med hovedtrener.
 • Holde seg orientert om klubbens tiltak, samlinger, kurs etc.
 • Ansvar for oppfølging av lag 2 og spillere i mellom lag 1 og 2 (ungdomsfotball)

 

Lagleder:

 • Være lagets administrative kontaktperson - sørge for å videreformidle info til/fra klubb/lag. I praksis vil dette si at du mottar en del informasjon fra klubben via mail/webside som enten er kun til orientering, noe du må svare på/gjøre noe med eller noe som må videreformidles til laget.
 • Melde inn nye spillere. Gjøres enten ved å sende info pr. epost til daglig leder eller benytte innmeldingsskjema på websiden. Vær oppmerksom på at det kun er spillere som har betalt medlemskontingent og treningsavgift som er spilleberettiget og dekket av forsikring. NB: Hvis spilleren allerede er registrert i en annen klubb trenger vi tillatelse fra moderklubb før spilleren trener med oss. Mer info her
 • Gi beskjed til daglig leder om spillere som slutter. Viktig at dette blir gjort fortløpende så vi har riktig oversikt over hvilke spillere som er aktive. Dette bl.a. for å unngå unødige purringer på treningsavgift/kontingent og at det ikke beregnes dugnadsvakter for dem.
 • Skriftlig informere laget om tidspunkter for treninger, kamper og andre aktiviteter.
 • Melde på laget til cuper og deretter gi daglig leder info om betaling. Rutiner ved påmelding/deltakelse ved eksterne cuper.
 • Fordele og koordinere kampverter på laget
 • Holde oversikt over utdelt materiell på laget, sende inn materiellbehov til materialforvalter, samt levere inn utstyr som laget ikke lenger bruker. 
 • Oppdatere lagets webside/r
 • Avholde foreldremøter når nødvendig (som regel 1-2 ganger årlig).
 • Delta på lagledermøter eller sørge for at annen representant for laget møter (avholdes ca. 2 ganger årlig).
 • Varsle daglig leder, motstandere, dommer og eget lag ved endring av oppsatte hjemmekamper, varsle eget lag ved endring av bortekamper. 
 • Kvittere ut nøkler/nøkkelkort til gymsaler (for lag som benytter disse til vintertrening). Levere nøkler/nøkkelkort inn umiddelbart etter vintersesong. NB: Laget belastes med kr. 300,- pr. nøkkel/nøkkelkort ved manglende innlevering. 
 • Være kjent med klubbens økonomirutiner.
 • Være kjent med rutiner for utstyr og spons på laget.
 • Være kjent med bruk av klubbhuset
 • Være kjent med bruk av garderober
 • Være kjent med kretsens håndbok (inneholder mye praktisk info for lagledere). 
 • Jevnlig følge med på klubbens webside og Facebookside

For øvrig: Praktiske oppgaver i forb. med kamper

 

Ass. lagleder:

 • Ingen faste oppgaver, men bistår lagleder.
 • Lagleder og ass.lagledere avklarer seg i mellom hvem som gjør hva. 

 

Materialforvalter (trenger ingen egen person til disse oppgavene i barnefotballen - lagleder/ass.lagleder kan gjøre oppgavene):

 • Holde oversikt over og orden på lagets utstyr
 • Bistå til at lagets utstyr blir ryddet ut/inn til kamper og treninger (dette gjør også ofte trenere)
 • Levere inn til klubbens materialforvalter utstyr som ikke lenger brukes
 • Melde inn utstyrsbehov til klubbens materialforvalter
 • Hente utstyr til laget fra klubbens materialforvalter

 

Dugnadsansvarlig:

 • Være kontaktperson for lagets dugnader.
 • De fleste lag har 2 klubbdugnader pr. år. ca. 3-6 timer pr. gang. NB: Lagene kan selv ha valgt å ha ekstra dugnader.
 • Fordele foresatte på dugnader basert på enten mottatt info/vaktliste fra klubben eller til dugnader laget har tatt på seg i egen regi.
 • Det er hensiktsmessig å fordele vaktene ut fra hvilke oppgaver/tider dere tror passer best for de ulike foresatte slik at ikke noen blir satt til oppgaver de ikke vil kunne beherske eller være bekvem med. 
 • Videresende dugnadsinfo fra klubben til foresatte, sørge for bekreftelse for at alle møter. Dette er i hovedsak mest aktuelt ved lagets dugnad på klubbens cuper. 
 • Følge opp underveis på cuper at vakter kommer i gang, ved behov være til stede ved vaktbytter. I hvilken grad dette er nødvendig varierer fra lag til lag. For de fleste vil det være tilstrekkelig å få bekreftelse på at de kommer før cupen begynner, men det er hektisk på cupene og det er ikke rom for at de som er i cupkomiteen kan ha for mye opplæring av enkeltvakter, etterlyse dem hvis de ikke møter, bytte vakter osv. Her trenger vi derfor dugnadsansvarliges hjelp slik at alle tar ansvar for sitt lag. På denne måten blir det en smidigere gjennomføring for alle.
 • Koordinere evt. vaktbytter eller sette inn nye vakter ved helt spesielle tilfeller. Hvis det f.eks. er forfall fra en vakt (ting kan skje) så kan det være behov for å sette inn en annen foresatt som ikke allerede har vakt, eller en av de som er satt opp til vakt et annet sted må flyttes (det vurderes i samarbeid med cupkomiteen eller daglig leder hvor det er størst behov for vakter). 
 • Holde oversikt over hvilke foresatte som har deltatt på hvilke dugnader så det blir en rettferdig fordeling gjennom året for hele laget. Dette skjemaet kan benyttes, eller dere kan lage deres eget system for å holde oversikt. 
 • Foresatte som er fritatt for dugnad skal ikke tas med i fordelingen av vakter. Se her hvilke roller på laget det gjelder.
 • NB: Fordeling av kioskvakter gjennom sesongen (utenom cuper og arr.) fordeles av daglig leder og følges opp av dugnadsansvarlig kun ved evt. bytter eller behov for bytter hvis noen har sluttet o.l. 

 

Ressursperson til klubbens utvalg/komiteer:

 • Klubben har en ordning hvor det er lagt opp til at hvert lag stiller med et visst ant. personer som ressurspersoner i tillegg til trenere, lagledere og øvrig støtteapp. rundt laget. Vi beregner èn person for hver 15. spiller.

 • Disse ressurspersonene blir fordelt til klubbens utvalg og komiteer. Denne ordningen er helt nødvendig for oss for å få bemannet alle rollene i klubben. Det er dessuten en klar målsetning for oss å ha med mange; jo flere som bidrar, jo mindre jobb på den enkelte - jo lenger kan vi kanskje få beholde de samme personene til de samme oppgavene.

 • Ulike oppgaver/roller - for instrukser om de ulike oppgavene, velg "Klubben" øverst på siden, deretter "Rollebeskrivelser", der vil du få opp beskrivlser for de ulike utvalgene eller klikk på roller nedenfor.
   
 • Utvalg/komiteer vi trenger ressurspersoner til:

 

Vi har i tillegg ulike oppgaver som ikke er formelle verv, men som vi ønsker at foreldregruppen deler på. Lagleder i samarbeid med evt. årgangsansvarlig sørger for fordeling av oppgaver:

 • Utstyrsansvarlig til treninger og kamper - klargjøring av utstyr, hjelpe til med å hente baller, rydding av utstyr
 • Hjelpe til med knyting av sko, følge til toalett, bistå trenere ved uønsket adferd blant spillere, mobbing osv.

 

Kampvert - rollebeskrivelse er flyttet fra denne siden til egen side

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift