Ski Fotball

Treningsavgift/kontingent

Treningsavgift/kontingent

BETALING AV TRENINGSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT

 

Klubben sender ut faktura for treningsavgift og medlemskontingent i mars hvert år. Faktura sendes pr. e-post til alle medlemmers hovedadresse og pr. post til medlemmer uten registrert e-postadresse.  

Nedenfor finner du viktig info om betaling og i tabell fremkommer hvor mye som skal betales for hvert enkelt medlem.

 

Nytt i 2017:

Treningsavgift økes, mest på de årganger utgifter er størst - dugnader reduseres

Inkludert i treningsavgiften *) er et antall pakker med kort (gratulasjonskort m/konvolutt) som kan selges for å redusere reell treningsavgift. 
Når kort er solgt har det i praksis ikke vært økning av avgift.

*) Gjelder ikke spillere som starter på høsten (fra august)

 • Hver pakke kan selges for kr. 300,- (NB: når kortene er solgt beholder dere pengene selv)
 • Kun kortpakker til eldste spiller i familien (eks. seniorlag/M33) - dvs. ingen kortpakker knyttet til treningsavgift til søsken dersom eldste spiller i familien er på Juniorlag eller yngre
   
 • Spillere på lag fra 13-19 år får tre pakker hver (unntak: J19, én pakke)
 • Spillere på 7-12 år får to pakker hver
 • 6 år, Senior Menn og M33 får én pakke hver
 • De som fra før har fritak av treningsavgift for sine barn får én pakke pr. familie - dette for at alle skal være med å bidra (gjelder ansatte i tillegg til de med lovpålagte verv - dvs. styremedlemmer, valgkomite og kontrollkomite). 
 • Futsallag og Old Boys Veteran får ingen kortpakker

  Her finner du mer info om kortsalg >> - vi oppfordrer alle til å lese

  Bl.a. finner du der info om hvor og når kort deles ut, info om lagenes salg av kort til inntjening for lagskassen og info om hvordan du kan være med i trekningen av 20 gavekort og 2 iPhone 7

   

 
VIKTIG INFO OM BETALING AV TRENINGSAVGIFT OG KONTINGENT:

 • Vær oppmerksom på at 6-årsklassen har en betraktelig lavere avgift enn øvrige lag i barne/ungdomsfotballen. Det betyr at gapet opp til 7-årsklassen kan synes stort, så det er viktig at de som deltar på 6-årslag er klar over at det vil være en større økning fra første til andre år enn senere år. Vi har til nå ikke valgt å utjevne forskjellen fra 6 til 7 år. 
   
 • Fotballforsikring er inkl. i treningsavgift for alle årganger, men for spillere over 12 år forutsetter det at evt. overgang fra tidligere klubb er utført og i orden. Mer info om forsikring. NB: Evt. utvidet forsikring bestilles av den enkelte hvis ønskelig.
   
 • Trenere/lagledere og øvrig støtteapp. rundt lagene må betale ordinær treningsavgift og medlemskontingent for egne barn, men er fritatt for treningsavgift for seg selv dersom man selv spiller på et av lagene våre. NB: medlemskontingent (kr. 200,-) må betales av alle som spiller på et lag.
   
 • Styremedlemmer, valgkomite, kontrollkomite (lovpålagte verv) og ansatte er fritatt for treningsavgift for seg selv og sine barn. Dette bl.a. med bakgrunn i at disse jobber for hele klubben - ikke kun for enkeltlag. Medlemskontingent (kr. 200,- over 17 år, kr. 100,- 6-16 år) derimot må betales av alle (både for de med verv + egne barn) og er en forutsetning for både å være valgbar og få fritak for treningsavgift. Det gis også én kortpakke pr. familie (som har spillere i klubben) selv om denne er inkludert i treningsavgiften - dette fordi vi ønsker at alle skal bidra. Mao: hvis f.eks. far er styremedlem og har en sønn på 10-årslaget betales det kr. 200,- i kontingent for far + kr. 100,- i kontingent for sønnen + kr. 300,- for kortpakke.

   
 • Betaling gjelder for hele året, fakturering i mars hvert år (eller 1-2 uker etter innmelding) og betaling gjelder til mars neste år. Det er likevel viktig å merke seg at hovedtyngden av treningsavgift er knyttet opp mot kampsesongen som er fra ca. april-oktober. 
   
 • Spillere som begynner på høsten betaler redusert avgift. Sum fremkommer ved utsending av giro.
   
 • Spillere som begynner på slutten av året betaler kun medlemskontingent (dette er nødvendig for at spilleren skal bli medlem + være dekket av forsikring).
   
 • I utgangspunkt ingen refusjon av innbetalt treningsavgift/kontingent for spillere som slutter i løpet av året. Dette fordi det er mange spillere som slutter/begynner gjennom hele året og klubben har ikke mulighet til å gi individuell pris til alle. Med en fast praksis for refusjon ville det blitt dyrere for alle å være med. Vi gjør unntak mht. hel eller delvis refusjon i de tilfellene det er betalt avgift for nye spillere som etter uker ombestemmer seg og som tar kontakt umiddelbart. 
   
 • Betalingsproblemer? Spillere (barn/ungdom) i familier med betalingproblemer kan søke NAV om økonomisk støtte, evt. kan det søkes om støtte fra klubben hvis det gis avslag fra NAV. Innvilges støtte fra klubben må det beregnes å bidra med noe tilbake i form av f.eks. økt dugnad. Mer info her. Hvis familien allerede mottar støtte fra NAV i andre sammenhenger: ta kontakt med saksbehandler og få info om hvordan dere søker om støtte til fotballen.
   
 • Ingen er spilleberettiget før treningsavgift og medlemskontingent er betalt. Herav ligger også evt. skyldig avgift fra tidligere år.  


 

SØSKENRABATT:

 

 • Eldste spiller - eller spiller med høyest avgift - betaler full treningsavgift og medlemskontingent.
   
 • Yngre søsken betaler sum som fremkommer i kolonne med blå tekst nedenfor. 
   
 • Søskenrabatt forutsetter at full avgift betales for eldste søsken.
   
 • Søskenrabatt gjelder kun søsken - ikke for foresatte som spiller på Old Boys eller Seniorlag.

 

HVA DEKKER TRENINGSAVGIFTEN/KONTINGENTEN:

Nedenfor ser du noen av utgiftene klubben dekker for lagene/spillerne i klubben, dette er eksempler på utgifter som helt eller delvis kommer i tillegg til treningsavgift og kontingent i mange andre klubber. I Ski Fotball dekker klubben generelt flere utgifter for lagene enn hva som er vanlig. Det er viktig ved sammenligning av hva det koster i de ulike klubbene å se på hva som er inkl. i avgift og hva som må dekkes inn utenom. 

 

 • Alle avgifter til Oslo Fotballkrets
 • Fotballforsikring
 • Overgang fra evt. tidligere klubb
 • Trenere (for de lag som har lønnede trenere)
 • Oppstartsansvarlig og instruktører v/oppstart for 6-årslag
 • Baneleie/halleie for tider tildelt av klubben
 • Utstyr til kamp og trening i parken (mål, innbytterbåser o.l)
 • Påmeldingsavgift for eksterne cuper (begrenset oppad)
 • Spillerutviklingstiltak
 • Dommere
 • Lagsutstyr (kjegler, baller, vester osv.)
 • Førstehjelpsutstyr
 • Keeperutstyr
 • Spillerdrakter
 • Trykking av utstyr
 • Bekledning til trenere, lagledere og øvrig støtteapparat
 • Kurs for trenere/ledere
 • Tilskudd til lagene

  I tillegg kommer alle felleskostnader klubben har.

 

Spillere dekker selv shorts, strømper, leggskinn og fotballsko for å ha komplett kampantrekk. Spillere dekker også evt. overnatting og bespisning på cuper lagene ønsker å delta på (overnatting aktuelt fra ca. 11 års alder). Utover dette er det behov for treningstøy tilpasset ulike årstider.
 


 

Fakturering av treningsavgift/kontingent - les nedenstående før du betaler:

 

 • Betaling gjøres ved bruk av KID-nr. til felleskonto hos vår samarbeidspartner KX Products: 3240.06.62494.

 • Alle spillere vil av tekniske årsaker bli fakturert for satsen som gjelder for laget spilleren tilhører. De som har søskenrabatt må selv korrigere sum på faktura før betaling. Se sum som skal betales for søsken i kolonne med blå skrift nedenfor (husk å velge søskenets årgang).

 

 • Har du behov for å dele opp betalingen: ta kontakt med daglig leder og gjør avtale om avdragsbetaling over to eller tre måneder.

 

 • Fakturaer blir i 2017 sendt ut 13. mars (2011-årgang: mai, Futsal: oktober).

 

 • Betalingsfrist 30. mars (2011-årgang: mai, Futsal: oktober). Dette er hovedforfall etter hovedfakturering gjeldende år. For nye spillere som melder seg inn etter hovedutsending er betalingsfrist 14 dager.

 

 • Purregebyr kr. 50,- vil påløpe ved for sen betaling. Hjelp oss til å holde utgiftene nede både for deg og oss ved å betale innen fristen.

 


 

Treningsavgift og medlemskontingent 2017 

Hva skal betales?

 • Finn raden med riktig årgang/lag for aktuell spiller i oversikt nedenfor
 • Sum i kolonne med rød skrift skal betales (i de fleste tilfeller er dette summen som allerede står på fakturaen)
   
 • Skal du betale for søsken: gå til rad med riktig årgang/lag for søskenet
 • Sum i kolonne med blå skrift skal betales for søsken

 

Eksempel på betaling for en familie med to barn/spillere:

 • Sønn på G2005 kr. 2 700,-
 • Datter på J2009 kr. 950,-
 • Totalt til betaling: kr. 3 650,-
   
 • Når kortpakker er solgt (2 x 300,- for kort inkl. i tr.avg. for sønn G2005) er netto utgifter til treningsavgift/kontingent for begge barn kr. 3 050,-

 

LAG Årsklasse

Sum til betaling:

(= fakturasum i de fleste tilfeller)

Sum til betaling for søsken: 
(= halv tr.avgift, full kontingent, ingen kort)

Husk å velge søskenets årgang i tabellen

Herav kontingent Herav kort                     (1 kortpakke = 20 kort, 300,- kr.)
OLD BOYS VETERAN 48 + kr 900   200 0
OLD BOYS 33 34 + kr 1 800   200 300
OLD BOYS FINSTADGJENGEN FUTSAL 34 + kr 200   200 0
SENIOR MENN FUTSAL 20 + kr 800 kr 500 200 0
SENIOR MENN A 20 + kr 1 900 kr 900 200 300
SENIOR MENN B 20 + kr 1 600 kr 750 200 300
JUNIOR MENN 17-19 kr 3 400 kr 1 350 200 900
GUTTER 2002 15 kr 3 200 kr 1 200 100 900
GUTTER 2003 14 kr 3 100 kr 1 150 100 900
GUTTER 2004 13 kr 3 100 kr 1 150 100 900
GUTTER 2005 12 kr 2 700 kr 1 100 100 600
GUTTER 2006 11 kr 2 700 kr 1 100 100 600
GUTTER 2007 10 kr 2 500 kr 1 000 100 600
GUTTER 2008 9 kr 2 500 kr 1 000 100 600
GUTTER 2009 8 kr 2 400 kr 950 100 600
GUTTER 2010 7 kr 2 400 kr 950 100 600
GUTTER 2011 6 kr 1 300 kr 550 100 300
           
JUNIOR KVINNER 17-19 kr 2 500 kr 1 200 200 300
JENTER 2002 15 kr 2 900 kr 1 050 100 900
JENTER 2003 14 kr 3 100 kr 1 150 100 900
JENTER 2004 13 kr 3 100 kr 1 150 100 900
JENTER 2005 12 kr 2 700 kr 1 100 100 600
JENTER 2006 11 kr 2 700 kr 1 100 100 600
JENTER 2007 10 kr 2 500 kr 1 000 100 600
JENTER 2008 9 kr 2 500 kr 1 000 100 600
JENTER 2009 8 kr 2 400 kr 950 100 600
JENTER 2010 7 kr 2 400 kr 950 100 600
JENTER 2011 6 kr 1 300 kr 550 100 300
           

 

 

Trenere/ledere, tillitsvalgte og støttemedlemmer Kontingent til betaling
TRENERE, LAGLEDERE, STØTTEAPP. RUNDT LAGENE (frivillig – men vi oppfordrer alle til å være medlem) Kr. 200,-
   
LOVPÅLAGTE KOMITEER OG MEDLEMMER: STYRET, VALGKOMITE, KONTROLLKOMITE Kr. 200,-
   
STØTTEMEDLEMMER Kr. 200,-

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift